Franchiserechtadvocaat voor vraagstukken van de Wet Franchise

franchiserecht advocaat

De Wet Franchise bestaat sinds 2021. De Wet Franchise geeft invulling aan bepaalde rechten en plichten van de franchisegever en de franchisenemer. Van de Wet Franchise mag niet worden afgeweken ten nadele van franchisenemers.

De Wet Franchise geeft een wettelijk kader over onderwerpen zoals (doch niet uitsluitend): informatieverschaffing in de précontractuele fase, onderzoeksplicht, franchisesamenwerking, goodwill, non-concurrentiebeding, wijzigingen binnen de formule en instemmingsrecht.

In de franchiseovereenkomst kunnen wel diverse facetten van de franchisesamenwerking worden opgenomen waarover de Wet Franchise zwijgt.

WET FRANCHISE

Wetsartikelen in overzicht

Artikel 7:911 BW - Franchise, begripsbepaling

1. De franchiseovereenkomst is de overeenkomst waarbij de franchise- gever aan een franchisenemer tegen vergoeding het recht verleent en de verplichting oplegt om een franchiseformule op de door de franchise- gever aangewezen wijze te exploiteren voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten.

2. In deze titel wordt verstaan onder:

a. franchiseformule: operationele, commerciële en organisatorische formule voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten, die bepalend is voor een uniforme identiteit en uitstraling van de franchiseondernemingen binnen de keten waar deze formule wordt toegepast, en die in ieder geval omvat:
1°. een handelsmerk, model of handelsnaam, huisstijl of tekening; en
2°. knowhow, zijnde een geheel van niet door een intellectueel eigendomsrecht beschermde praktische informatie, voortvloeiend uit de ervaring van de franchisegever en uit de door hem uitgevoerde onder- zoeken, welke informatie geheim, wezenlijk en geïdentificeerd is;

b. afgeleide formule: operationele, commerciële en organisatorische formule die
1°. bepalend is voor een uniforme identiteit en uitstraling van de ondernemingen waar deze formule wordt toegepast;
2°. in een of meer voor het publiek kenbare, onderscheidende kenmerken overeenstemt met een franchiseformule; en die
3°. rechtstreeks of via derden door een franchisegever wordt gebruikt voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten, die geheel of grotendeels hetzelfde zijn als de goederen of diensten waarop de onder 2° bedoelde franchiseformule ziet;

c. franchisegever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtheb- bende is op of gebruiksgerechtigde is van een franchiseformule en in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf anderen het recht verleent deze formule mede te exploiteren;

d. franchisenemer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf voor eigen rekening en risico een franchiseformule exploiteert.

Artikel 7:912 BW - Goed franchisegever / Goed franchisenemer

De franchisegever en de franchisenemer gedragen zich jegens elkaar als een goed franchisegever en een goed franchisenemer.

Artikel 7:913 BW - Precontractuele informatie

1. De beoogd franchisenemer verstrekt aan de franchisegever tijdig informatie over zijn financiële positie, voor zover deze redelijkerwijs van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

2. De franchisegever verstrekt aan de beoogd franchisenemer tijdig:
a. het ontwerp van de franchiseovereenkomst, inclusief bijlagen;
b. een weergave van inhoud en strekking van voorschriften betreffende
door de franchisenemer te betalen vergoedingen, opslagen of andere financiële bijdragen of betreffende de van hem verlangde investeringen;
c. informatie over:
1°. de wijze waarop en de frequentie waarmee het overleg tussen de franchisegever en de franchisenemers plaatsvindt, alsmede, indien aanwezig, de contactgegevens van het vertegenwoordigende orgaan van de franchisenemers;
2°. de mate waarin en de wijze waarop de franchisegever, al dan niet via een afgeleide formule, in concurrentie kan treden met de franchisenemer; en
3°. de mate waarin, de frequentie waarmee en de wijze waarop de franchisenemer kennis kan nemen van omzetgerelateerde gegevens die de franchisenemer betreffen of voor zijn bedrijfsvoering van belang zijn.

3. De franchisegever verstrekt aan de beoogd franchisenemer daarnaast tijdig de volgende informatie, voor zover deze bij hem, bij een dochter- maatschappij als bedoeld in artikel 24a van Boek 2, of bij een aan hem verbonden groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 beschikbaar is, en redelijkerwijs van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst:
a. informatie over zijn financiële positie; en
b. financiële gegevens met betrekking tot de beoogde locatie van de franchiseonderneming, of, bij gebreke daaraan, financiële gegevens van een of meer door de franchisegever vergelijkbaar geachte onderneming of ondernemingen, waarbij de franchisegever duidelijk maakt op welke gronden hij deze vergelijkbaar acht.

4. De franchisegever verstrekt aan de beoogd franchisenemer alle overige informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Artikel 7:914 BW - Standstill-periode

1. De verstrekking van de informatie, bedoeld in artikel 913, tweede, derde en vierde lid, geschiedt ten minste vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

2. Tijdens deze termijn gaat de franchisegever niet over tot:
a. wijziging van het ontwerp van de franchiseovereenkomst, tenzij deze wijziging tot voordeel van de franchisenemer strekt;
b. het sluiten met de franchisenemer van de franchiseovereenkomst of enige daarmee onlosmakelijk verbonden te achten overeenkomst, met uitzondering van een overeenkomst tot geheimhouding door de beoogd franchisenemer van de vertrouwelijke informatie die de franchisegever met het oog op het sluiten van de franchiseovereenkomst heeft verstrekt; of
c. het aanzetten tot het doen van betalingen of investeringen door de beoogd franchisenemer die samenhangen met de nog te sluiten franchi- seovereenkomst.

3. Het eerste en tweede lid gelden niet ten aanzien van:
a. het sluiten van een volgende franchiseovereenkomst tussen dezelfde partijen inzake dezelfde franchiseformule;
b. het sluiten van een volgende franchiseovereenkomst als bedoeld in onderdeel a, als deze wordt gesloten tussen dezelfde franchisegever en een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van de franchisenemer of een aan hem verbonden groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 24b van Boek 2.

Artikel 7:915 BW - Onderzoeksplicht franchisenemer

De beoogd franchisenemer treft binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid de nodige maatregelen om te voorkomen dat hij onder de invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Artikel 7:916 BW - Informatieplicht franchisegever

1. De franchisegever verstrekt aan de franchisenemer tijdig:
a. informatie over voorgenomen wijzigingen van de overeenkomst;
b. informatie over door hem van de franchisenemer verlangde
investeringen;
c. een kennisgeving van een besluit tot gebruik, rechtstreeks door de
franchisegever of via derden, van een afgeleide formule, met inbegrip van een duiding van de inhoud en de strekking van de desbetreffende afgeleide formule; en
d. overige informatie waarvan de franchisegever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van belang is met het oog op het uitvoeren van de franchiseovereenkomst door de franchisenemer.

2. De franchisegever informeert de franchisenemer jaarlijks in hoeverre de opslagen of andere financiële bijdragen die de franchisenemer in het voorafgaande boekjaar conform de eis van de franchisegever heeft gedaan, de kosten of investeringen dekken die de franchisegever met deze bijdragen beoogt of heeft beoogd te dekken.

3. Er vindt ten minste eenmaal per jaar overleg plaats tussen de franchisegever en de franchisenemer.

Artikel 7:917 BW - Wijze van informatieverstrekking

1. Het verstrekken van de informatie, bedoeld in de artikelen 913 en 916, geschiedt op een wijze die deze informatie ongewijzigd toegankelijk maakt voor toekomstige raadpleging gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is verstrekt.

2. De informatie die de franchisegever verstrekt op grond van de artikelen 913 en 916, is zodanig geformuleerd en vormgegeven, dat een beoogd franchisenemer redelijkerwijs een weloverwogen besluit kan nemen over het sluiten van de franchiseovereenkomst, respectievelijk een franchisenemer kan bepalen of en in hoeverre het nodig is om zijn bedrijfsvoering aan te passen of feitelijke maatregelen te treffen.

Artikel 7:918 BW - Nadere regelgeving

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de aard, de inhoud en de wijze van verstrekking van de in de artikelen 913 en 916 bedoelde informatie.

Artikel 7:919 BW - Bijstand en ondersteuning

1. De franchisegever verleent de franchisenemer de bijstand alsmede de commerciële en technische ondersteuning die redelijkerwijs en in relatie tot de aard en de strekking van de franchiseformule verwacht mag worden met het oog op de exploitatie van de franchiseformule door de franchisenemer.

2. Indien de franchisenemer een bepaalde vorm van bijstand of ondersteuning als bedoeld in het eerste lid nodig acht, maakt hij dit kenbaar aan de franchisegever en treden de franchisegever en de franchisenemer hierover met elkaar in overleg.

Artikel 7:920 BW - Goodwill, Non-concurrentiebeding

1. De franchiseovereenkomst bepaalt in ieder geval:
a. de wijze waarop wordt vastgesteld:
1° of goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer; 2° zo ja, welke omvang deze heeft; en
3° in welke mate deze aan de franchisegever is toe te rekenen;
b. op welke wijze goodwill die redelijkerwijs is toe te rekenen aan de
franchisenemer bij beëindiging van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer wordt vergoed, indien de franchisegever de franchiseon- derneming van de betreffende franchisenemer overneemt om deze onderneming zelfstandig voort te zetten, danwel over te dragen aan een derde met wie de franchisegever een franchiseovereenkomst sluit.

2. Een beding dat de franchisenemer beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de franchiseovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig als:
a. het op schrift is gesteld;
b. de beperking tot uitoefening van werkzaamheden enkel betrekking heeft op goederen of diensten die concurreren met de goederen of diensten waarop de franchiseovereenkomst betrekking heeft;
c. de beperking onmisbaar is om de door de franchisegever aan de franchisenemer overgedragen knowhow te beschermen;
d. het de duur van een jaar na het einde van de franchiseovereenkomst niet overschrijdt; en
e. de geografische reikwijdte niet ruimer is dan het gebied waarbinnen de franchisenemer de franchiseformule op grond van de betreffende franchiseovereenkomst heeft geëxploiteerd.

Artikel 7:921 BW - Instemmingsrecht franchisenemer

1. Indien de franchisegever voornemens is met gebruikmaking van een in de franchiseovereenkomst opgenomen bepaling een wijziging in de franchiseformule door te voeren danwel voornemens is rechtstreeks of via derden een afgeleide formule te doen exploiteren zonder hiertoe de franchiseovereenkomst te wijzigen, en de franchisegever met het oog op dit voornemen:
a. een investering van de franchisenemer verlangt;
b. een verplichting van de franchisenemer tot betaling van een vergoeding, opslag of andere financiële bijdrage, anders dan de in onderdeel a bedoelde investering, invoert of wijzigt ten nadele van de franchisenemer;
c. van de franchisenemer verlangt andersoortige kosten voor zijn rekening te nemen; of
d. redelijkerwijs kan voorzien dat uitvoering van het voornemen leidt tot een derving van de omzet van de onderneming van de franchisenemer, en deze investering, vergoeding, opslag of andere financiële bijdrage of verwachte omzetderving uitstijgt boven een in de franchiseovereenkomst bepaald niveau; heeft de franchisegever de voorafgaande instemming met de uitvoering van het betreffende voornemen nodig van:
1°. een meerderheid van de in Nederland gevestigde franchisenemers met wie de franchisegever een franchiseovereenkomst heeft gesloten betreffende de franchiseformule; of
2°. elk van de in Nederland gevestigde franchisenemers die op de in onderdeel a, b, c of d bedoelde wijze geraakt wordt door het voornemen van de franchisegever.

2. Indien de bepaling van het niveau, bedoeld in het eerste lid, ontbreekt in de franchiseovereenkomst, is de in het eerste lid bedoelde voorafgaande instemming steeds vereist, ongeacht de omvang van de verlangde investering, de financiële bijdrage respectievelijk de kosten of de omzetderving, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, b, c, respectievelijk d.

Artikel 7:922 BW - Dwingend recht

Ten aanzien van in Nederland gevestigde franchisenemers geldt dat van het bepaalde bij deze Titel niet ten nadele van hen kan worden afgeweken en dat een beding in strijd met artikel 920 nietig is, ongeacht het recht dat de franchiseovereenkomst beheerst.

Overgangsrecht

In Titel 8 van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt na artikel 208j het volgende artikel ingevoegd:

Artikel 209
Op franchiseovereenkomsten die vóór het tijdstip van het in werking treden van Titel 16 van Boek 7 zijn gesloten, worden de artikelen 920 en 921 van toepassing twee jaar na dat tijdstip.

Verslag doeltreffendheid en effecten

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de effecten van deze wet op de groei van de franchisesector, de ruimte voor innovatie en de samenwerking binnen die sector.

Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Zoals op 3 december 2020 bij Koninklijk Besluit is bevestigd, is de datum van inwerkingtreding van de Wet Franchise 1 januari 2021. 

Memorie van Toelichting

De Memorie van Toelichting bij de Wet Franchise vind je via deze link naar de pagina van Officiële Bekendmakingen van de Overheid:

Link naar Memorie van Toelichting bij Wet Franchise

Wet Franchise advies

Pep Legal biedt juridische franchiseondersteuning voor franchisegevers en franchisenemers, gericht op de belangen van het bedrijf.

Juridische ondersteuning Wet Franchise

De franchiseadvocaat ondersteunt frequent franchisegevers en franchisenemers met advies en bijstaand aangaande:

  • wettelijke franchiseverplichtingen voor franchisegever en franchisenemer
  • precontractuele verplichtingen (voorfase) 
  • vragen over de standstill-periode en PID
  • aandachtspunten bij opzetten en wijzigen van de franchiseformule
  • beëindiging van de franchiseovereenkomst
  • non-concurrentiebeding en non-relatiebeding voor franchisenemers
  • verkoop van het franchisenemersbedrijf & goodwill

Jouw advocaat bij vragen over de Wet Franchise

Graag investeert Pep Legal in een vertrouwensrelatie met franchisegevers en franchisenemers. Hierdoor weet je dat Pep Legal gecommitteerd is jou bij verschillende juridische franchisevraagstukken te ondersteunen en mee te denken in oplossingen.

Meer weten over Wet Franchise,  informatieplichten, PID, onderzoeksplichten en stand-still-periode?

Wil jij advies of voorlichting over de Wet Franchise? Leg dan gemakkelijk en snel contact met franchiseadvocaat Jorg van de Peppel. 

14-05-2024
Met Pep Legal heb ik snel en goed advies ontvangen over een te sluiten franchise overeenkomst. De kritische noten waren constructief en dachten verder dan alleen het wettelijke kader. Al met al prima service voor een prima prijs.
MP, regio Breda 

12-05-2024
Jorg leren kennen in een lastige periode, echter door zijn heldere en doortastende manier van werken zijn we tot een akkoord gekomen met de wederpartij. Mocht je een bruggenbouwer nodig hebben dan kan ik Jorg zeker aanbevelen …
Tim, Bunschoten-Spakenburg

19-02-2024
… duidelijk, maar vooral menselijk en realistisch. Dit, tezamen met al het voorwerk dat mede door Pep Legal zeer compleet was heeft er voor gezorgd dat mijn zaak in de toekomst kan blijven bestaan en doorgroeien …
Tim, regio Utrecht

franchiserecht advocaat

Jorg van de Peppel – franchiseadvocaat

Heb je een franchise vraagstuk?

Bel  085 – 800 70 70