Privacyverklaring

 

1. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Pep Franchise Lawyer B.V. (Pep Legal) verwerkt persoonsgegevens onder meer in het kader van de advocatuurlijke dienstverlening aan de klanten van Pep Legal. Zo zal Pep Legal de persoonsgegevens die je aan Pep Legal verstrekt in het kader van een opdracht dus in dat verband gebruiken. Tevens verwerkt Pep Legal persoonsgegevens in het kader van de bedrijfsvoering, waaronder administratie, beheer van it-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Daarnaast verwerkt Pep Legal persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de website, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het organiseren van bijeenkomsten, evenementen en workshops.

De persoonsgegevens die je aan Pep Legal verstrekt in verband met een verzoek/vraag, zoals via het contactformulier op de website, via e-mail en telefoon om in contact te komen met Pep Legal, zal Pep Legal in dat kader gebruiken.

Het om een andere reden verwerken van je persoonsgegevens gebeurt slechts indien je Pep Legal daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend, bijvoorbeeld kan dit blijken uit een enkele vraag of verzoek die je via een formulier op de website, via e-mail of via je telefoon (waaronder smartphone) en/of een andere wijze verstuurt aan Pep Legal.

Rechtsgronden voor de verwerking door Pep Legal zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Pep Legal met je sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Pep Legal en van de klanten van Pep Legal en van derden.

Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor bijeenkomsten, evenementen en workshops en het plaatsen van cookies vraagt Pep Legal jouw toestemming. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken.

 

2. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Pep Franchise Lawyer B.V. (Pep Legal), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80049753, gevestigd te (3832 RC) Leusden aan Leusderend 38, e-mail: info@peplegal.nl

3. Persoonsgegevens

Pep Legal verwerkt onder andere de naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, (functie)titel, bankrekeningnummer, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op de dienstverlening van Pep Legal dan wel één of meerdere van de hiervoor onder 1 genoemde verwerkingsdoeleinden.

Pep Legal verkrijgt jouw persoonsgegevens, omdat je deze zelf aan Pep Legal bekendmaakt, dan wel omdat Pep Legal deze in het kader van de dienstverlening, of één van de andere verwerkingsdoeleinden, van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van een klant, een wederpartij van de klant, of een advocaat of adviseur van de wederpartij van de klant, dan wel uit een openbare bron, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kadaster.

4. Ontvangers van persoonsgegevens

Pep Legal deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één of meerdere van de onder 1 genoemde verwerkingsdoeleinden. In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen. In het kader van een transactie kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met andere partijen die bij de transactie betrokken zijn. Indien dat wettelijk is vereist (kunnen) transacties ook geregistreerd worden, bijvoorbeeld in het Handelsregister of het Kadaster. Gegevens kunnen mede gedeeld worden met door Pep Legal ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders en/of IT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn, zoals bedoeld in art. 4 sub 8 AVG, dan sluit Pep Legal een schriftelijke verwerkersovereenkomst met die partij.

De advocaat van Pep Legal is op grond van beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Gegevens die worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak worden niet met derden gedeeld, uitzondering wordt (eventueel) slechts gemaakt indien dit is toegestaan op grond van de toepasselijke beroepsregels.

5. Bewaartermijn

Pep Legal bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is, met het oog op de onder 1 genoemde verwerkingsdoeleinden.

6. Cookies

De website van Pep Legal maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door je browser op je computer, laptop, tablet of smartphone worden opgeslagen die bepaalde informatie bevatten. De website geeft instructie aan de browser waarmee je websites bekijkt, zoals Safari of Google Chrome, om die cookies op je computer op te slaan.

Pep Legal maakt momenteel gebruik van de volgende soorten cookies, bij het bezoeken van de website van Pep Legal kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

– Functionele cookies worden gebruikt om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken en om de website gebruiksvriendelijker te maken door gegevens (waaronder je IP-adres), het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan.

– Analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van de website, hiervoor wordt van Google Analytics gebruik gemaakt. Voor de website is Google Analytics ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 6 maart 2018. In lijn met die handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, is ‘gegevens delen’ uitgezet en wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De via de Google Analytics-cookies gegenereerde informatie wordt in beginsel overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over Google Analytics kun je het privacybeleid van Google Analytics lezen. Het privacybeleid van Google Analytics wijzigt regelmatig, hierop heeft Pep FranchiseLawyer geen invloed.

Je kunt bepaalde cookies uitschakelen via de instellingen in het menu van je browser. Het is mogelijk dat indien je bepaalde cookies niet accepteert, dat je bepaalde functionaliteiten van de website niet tot je beschikking krijgt.

7. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Jouw persoonsgegevens worden door Pep Legal (in principe) niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. In voorkomende gevallen stemt Pep Legal dit vooraf met je af, bijvoorbeeld in het geval er e-mail communicatie plaatsvindt met een advocaat of adviseur die is gevestigd buiten de Europese Unie.

8. Jouw rechten

Je hebt het recht om Pep Legal te verzoeken om inzage in jouw (persoons)gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn, heb je het recht om wijziging en/of aanvulling van jouw (persoons)gegevens te verzoeken. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Pep Legal te verzoeken om de gegevens te wissen. Omdat de bij Pep Legal werkzame advocaat een geheimhoudingsplicht heeft, zal meestal geen inzage gegeven kunnen worden in de gegevens die verwerkt worden in het kader van de dienstverlening.

Indien en voor zover de verwerking van jouw (persoons)gegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht om ieder gewenst moment de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Indien je gebruik wil maken van jouw hiervoor genoemde rechten kun je contact opnemen met Pep Legal per e-mail of per brief via de hieronder (onder 10) genoemde contactgegevens. Pep Legal neemt binnen vier weken een besluit op jouw verzoek. 

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Actuele versie en wijzigingen

Deze meest actuele versie van de privacyverklaring is te raadplegen via de website van Pep Legal, althans deze pagina met de privacyverklaring.

Pep Legal is gerechtigd en behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment één of meerdere wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, dit in lijn met wet- en regelgeving. Controleer daarom periodiek deze webpagina om na te gaan of er, en zo ja welke, wijzigingen zijn doorgevoerd.

10. Contact

Indien je een vraag hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pep Legal en/of om gebruik te maken van de hiervoor genoemde rechten, kun je contact opnemen via de volgende contactgegevens:

Pep Legal, t.a.v. de privacycoördinator,
per e-mail: info@peplegal.nl
eventueel per post: Leusderend 38, 3832 RC  Leusden