Algemene voorwaarden van Pep Legal (Pep Franchise Lawyer B.V.)

 

1. Pep Franchise Lawyer B.V. (Pep FranchiseLawyer, ook wel Pep Legal) staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80049753.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Pep Legal, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, iedere gewijzigde opdracht en iedere aanvullende opdracht.

3. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat de opdracht door Pep Legal is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Pep Legal slechts worden vertegenwoordigd door de aan het kantoor verbonden advocaat.

4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te worden gegeven aan en aanvaard door Pep Legal, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

5. De toepasselijkheid van art. 7:404 en art. 7:407 lid 2 BW wordt volledig uitgesloten.

6. In het geval dat derden worden ingeschakeld zal Pep Legal zoveel mogelijk vooraf overleg voeren met de opdrachtgever. Pep Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

7. Indien de uitvoering van een opdracht door Pep Legal mocht leiden tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Pep Legal wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat Pep Legal draagt. Deze verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.

8. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering op basis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Pep Legal beperkt tot twee maal het in verband met de betreffende opdracht door de opdrachtgever tijdig voldane honorarium dat door Pep Legal in rekening is gebracht, met een maximumaansprakelijkheid van € 50.000,-.

9. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Pep Legal aansprakelijk is voor de fouten van door Pep Legal ingeschakelde derden en/of voor het niet danwel niet deugdelijk functioneren van door Pep Legal bij de uitvoering van de opdracht gebruikte software, apparatuur, gegevens(bestanden), registers en/of andere zaken, zonder uitzondering van zaken.

10. Indien personen die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de opdracht willen beperken, dan houden de aan Pep Legal gegeven opdrachten de bevoegdheid van Pep Legal in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. De opdrachtgever machtigt Pep Legal (eventuele) aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

11. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Pep Legal als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Dit ongeacht of de opdrachtgever een derde aanwijst die de facturen zal voldoen.

12. Pep Legal neemt bij de beveiliging van de gegevens van opdrachtgevers en derden de zorg in acht die in redelijkheid van Pep Legal kan worden verwacht. Pep Legal is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Pep Legal in acht genomen zorg. Pep Legal is ook niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

13. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht danwel aan de verrichte werkzaamheden geen recht ontlenen, ook niet indien zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Pep Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

14. De opdrachtgever vrijwaart Pep Legal tegen alle aanspraken van derden (daaronder zijn begrepen de kosten van juridische bijstand), die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn en/of worden verricht.

15. Pep Legal is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gehouden de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet bij de autoriteiten te melden. Door Pep Legal een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

16. Aan opdrachtgever worden indien van toepassing omzetbelasting en verschotten (zoals griffierecht en deurwaarderskosten) in rekening gebracht. Aan opdrachtgever worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. Het honorarium en overige kosten zullen periodiek over een bepaalde tijdsperiode aan opdrachtgever worden gefactureerd, voorzien van een deugdelijke en inzichtelijke specificatie.

17. Door Pep Legal verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan dertig (30) dagen tussentijds in rekening worden gebracht. Pep Legal is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen alvorens (meer) werkzaamheden worden verricht. Een ontvangen voorschot mag door Pep Legal worden verrekend met de laatste declaratie.

18. Betaling van facturen van Pep Legal dient plaats te vinden binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd die even hoog is als de geldende wettelijke rente. Een eventueel bezwaar van de opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Pep Legal kenbaar te worden gemaakt; het onbetwiste deel van de factuur dient binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum te worden betaald.

19. De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van een factuur op te schorten of te verrekenen.

20. Pep Legal is gerechtigd de werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven op te schorten indien één of meerdere voorschotnota’s en/of facturen ouder dan vijftien (15) dagen niet zijn voldaan. Pep Legal is ook gerechtigd de werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven op te schorten indien het risico dat de opdrachtgever de factuur niet kan betalen als te hoog wordt ingeschat en/of indien het risico dat de continuïteit van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever onzeker is als te hoog wordt ingeschat. In het geval van opschorting van de werkzaamheden, zal Pep Legal dit schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar maken.

21. Naast Pep Legal kunnen alle personen, zowel zij die aan Pep Legal zijn verbonden als derden, die bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld en/of betrokken op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Dit geldt ook voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

22. Pep Legal verwerkt persoonsgegevens conform de privacy verklaring van Pep Legal. De meest actuele versie van de privacy verklaring kan worden geraadpleegd op de website van Pep Legal.

23. Indien Pep Legal bij de uitvoering van de opdracht kennis verkrijgt van vertrouwelijke gegevens, dan is de opdrachtgever bij de verstrekking van deze gegevens aan Pep Legal er zelf verantwoordelijk voor om persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens die Pep Legal niet nodig heeft zoveel als mogelijk te verwijderen of onleesbaar te maken, alsmede deze gegevens op veilige wijze aan Pep Legal over te dragen.

24. De persoonsgegevens die de opdrachtgever van Pep Legal verkrijgt mogen enkel worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Die persoonsgegevens zullen door de opdrachtgever onomkeerbaar worden verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij het nadien bewaren verplicht is op grond van de wet.

25. Op de dienstverlening van Pep Legal is de Kantoorklachtenregeling van Pep Legal van toepassing.

26. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Pep Legal is Nederlands recht van toepassing.

27. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Pep Legal en een opdrachtgever kennis te nemen.

28. Pep Legal is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden kan worden geraadpleegd op de website van Pep Legal.