Welkom bij het franchiserecht advocatenkantoor voor bekende franchisemerken en groeiende franchiseformules. 

De franchiseadvocaat van Pep Legal geeft klantgericht franchiserecht advies.


Proactief in oplossingen voor franchiserecht vraagstukken van franchisegevers en franchisenemers.

Specialist in franchiserecht

Advocatenkantoor Pep Legal richt zich volledig op franchise. Specialistische rechtshulp voor Franchiseorganisaties en Franchisenemers.

Duidelijk advies

Verduidelijking van jouw rechtspositie en juridische vragen. De franchise-advocaat communiceert op een voor iedereen begrijpelijke wijze.

Denken in oplossingen

Benut de denkkracht van de franchise-advocaat. Pep Legal heeft als missie om met jou proactief na te denken over pragmatische oplossingen.

Franchisegever Advocaat

Franchisegevers »

Als franchisegever kun je vragen hebben over de continuïteit van de franchiseformule, franchiseregelgeving en de relatie met je franchisenemers. 
Hoe ga je hiermee om?

Lees meer: franchisegever advocaat »

Franchisegever Advocaat

Franchisenemers »

Als franchisenemer kun je vragen hebben over onder andere jouw rechtspositie, de franchiseovereenkomst en verkoop van het bedrijf. Wil je meer duidelijkheid?

Lees meer: franchisenemer advocaat »

Franchiseraad Advocaat

Vereniging van franchisenemers »

Hoe ga je binnen de franchiseraad om met de belangen van de franchisegever en de franchisenemers? Wat betekent wijziging van het franchisemodel voor de betrokkenen?

Lees meer: franchisesenemersvereniging advocaat »

Franchiserecht diensten

Duidelijk proactief advies van de franchiseadvocaat van Pep Legal

Pep Legal helpt franchisegevers en franchisenemers bij strategische vraagstukken zoals:

– zorgplicht, informatieplichten & PID
– onderzoeksplichten & stand-still-periode
– franchiseoverleg & franchiseraad
– beëindiging franchiserelatie & verkoop franchisebedrijf
– bedrijfsgroei & reorganisatie franchiseformule

Een greep uit de diensten:


FRANCHISEOVEREENKOMST ADVIES

FRANCHISEFORMULE REORGANISATIE

FRANCHISERAAD RECHTSHULP

Meer over franchising en franchiserecht

TOP VRAGEN

Gesloten accordion

Niet verwijderen i.v.m.

1. Wanneer is sprake van een 'franchiseovereenkomst' en een 'franchiseformule'?

Volgens de Wet Franchise is een franchiseovereenkomst:

De overeenkomst waarbij de franchisegever aan een franchisenemer tegen vergoeding het recht verleent en de verplichting oplegt om een ‘franchiseformule‘ op de door de franchisegever aangewezen wijze te exploiteren voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten.

De Wet Franchise verstaat onder een franchiseformule:

Een operationele, commerciële en organisatorische formule voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten, die bepalend is voor een uniforme identiteit en uitstraling van de franchiseondernemingen binnen de keten waar deze formule wordt toegepast, en die in ieder geval omvat:
– (1) een handelsmerk, model of handelsnaam, huisstijl of tekening; en
– (2) knowhow, zijnde een geheel van niet door een intellectueel eigendomsrecht beschermde praktische informatie, voortvloeiend uit de ervaring van de franchisegever en uit de door hem uitgevoerde onder- zoeken, welke informatie geheim, wezenlijk en geïdentificeerd is.

NB: in de rechtspraak zal nader kunnen worden uitgemaakt in welke specifieke gevallen sprake is van een ‘franchiseovereenkomst’ en een ‘franchiseformule’. Schakel bij vragen hierover de advocaat in voor advies. 

2. Wat zegt de Wet Franchise over opzegging en ontbinding?

In de Wet Franchise is geen specifiek wettelijk kader geboden over het mogen beëindigen / opzeggen / ontbinden van franchiseovereenkomsten. Daardoor zijn de contractuele afspraken en wettelijke regels van het algemeen verbintenissenrecht des te meer van belang.

In de Wet Franchise zijn wel bepalingen opgenomen die van belang zijn voor de situatie dat een franchiserelatie eindigt. Zoals (maar niet uitsluitend) over de wettelijke vereisten voor een post-contractueel non-concurrentiebeding en over het in de franchiseovereenkomst op te nemen goodwillbeding.

Franchise en (onder)verhuur?
Indien het gaat om beëindiging van een franchise- en een (onder)huurovereenkomst bedrijfsruimte dienen (uiteraard) ook de huurrechtelijke afspraken en wettelijke bepalingen in acht te worden genomen.

NB: vrijwel iedere situatie over beëindiging van de samenwerking is anders. Schakel voor iedere situatie en bij vragen hierover de advocaat in voor advies. 

3. Wat is de 'stand-still-periode' inzake franchising?

De stand-still-periode is de periode van ten minste vier weken tussen het door de franchisegever verstrekken van précontractuele informatie en het sluiten van de franchiseovereenkomst. Sinds de invoering van de Wet Franchise per 2021 is dit van kracht.

Waarom heet dit ‘stand-still-periode‘? Omdat tijdens die periode van tenminste vier weken de franchisegever niet mag overgaan tot:
– (a) wijziging van het ontwerp van de franchiseovereenkomst, tenzij deze wijziging tot voordeel van de franchisenemer strekt;
– (b) het sluiten met de franchisenemer van de franchiseovereenkomst of enige daarmee onlosmakelijk verbonden te achten overeenkomst, met uitzondering van een overeenkomst tot geheimhouding door de beoogd franchisenemer van de vertrouwelijke informatie die de franchisegever met het oog op het sluiten van de franchiseovereenkomst heeft verstrekt; of
– (c) het aanzetten tot het doen van betalingen of investeringen door de beoogd franchisenemer die samenhangen met de nog te sluiten franchiseovereenkomst.

De franchisegever dient tijdig – vier weken voor sluiting franchiseovereenkomst – aan de (beoogd) franchisenemer informatie te verstrekken over onder andere (doch niet uitsluitend): ontwerp van de franchiseovereenkomst; voorschriften omtrent vergoedingen, opslagen, bijdagen en investeringen; het franchiseoverleg; concurrentie informatie; indien van toepassing volgens de wet bepaalde financiële informatie; alsmede daarnaast overige belangrijke informatie.
*NB: dit is niet de volledige tekst van de Wet Franchise. Vraag per situatie altijd advies en juridische ondersteuning van de advocaat. 

4. Wat is de onderzoeksplicht van de franchisenemer?

Op grond van de Wet Franchise rust op een (kandidaat)franchisenemer vóór en bij het aangaan van de franchiseovereenkomst een onderzoeksplicht:

De (kandidaat) franchisenemer heeft de verplichting om binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid de nodige maatregelen te treffen om te voorkomen dat hij onder de invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

NB: in de rechtspraak zal nader kunnen worden uitgemaakt hoe de onderzoeksplicht in specifieke situaties dient te worden beschouwd en getoetst. Schakel bij vragen hierover de advocaat in voor advies. 

 

5. Wat doet een franchiseraad?

Een franchiseraad is een overlegorgaan binnen een franchiseformule waarin vertegenwoordigers van de franchisegever en vertegenwoordigers van de franchisenemers deelnemen. De spelregels die gelden in de franchiseraad worden veelal vastgelegd in een franchiseraadreglement. Hierin kunnen onder andere zaken vastgelegd worden zoals frequentie van overleg, agenda voor overleg, informatierecht van franchisenemers, adviesrecht van franchisenemers en instemmingsrecht van franchisenenemers.

Voor het onderwerp franchiseraad is de Wet Franchise onder meer van belang vanwege de wettelijke bepaling over het doorvoeren van wijzigingen in de franchiseovereenkomst en het exploiteren van een zogenoemde afgeleide formule zonder wijziging van de franchiseovereenkomst.

NB: in de rechtspraak zal nader kunnen worden uitgemaakt hoe een specifiek franchiseraadreglement dient te worden getoetst. Schakel bij vragen hierover de advocaat in voor advies. 

6. Wat is een Vereniging van franchisenemers

Met Vereniging van Franchisenemers wordt bedoeld meerdere franchisenemers van een specifieke franchiseformule die zich hebben verenigd.

Veelal gebeurt dit via een officiële in het Handelsregister geregistreerde vereniging welke via notariële akte is opgericht. In de statuten van de vereniging kunnen de franchisenemers van de betreffende vereniging de regels/afspraken vastleggen. Zoals over lidmaatschap en vertegenwoording in de franchiseraad.
NB: Vraag per situatie altijd advies en juridische ondersteuning van de advocaat. 

7. Wat doet een franchiseadvocaat?

Een franchiseadvocaat richt zich volledig op franchising, franchiserecht en aanverwante rechtsgebieden. Een franchiseadvocaat werkt voor franchisegevers en/of franchisenemers.

Waar Pep Legal voor staat

Waarom franchisegevers en franchisenemers van bekende franchisemerken dit kleinschalige, gespecialiseerde advocatenkantoor raadplegen.

Specialistisch franchiserecht advies

Als franchiseadvocaat biedt Pep Legal franchiserecht advies en bijstand aan Franchisegevers, Franchisenemers en Verenigingen van franchisenemers.

Duidelijk proactief juridisch rendement – oplossingen voor franchiserecht vraagstukken

De franchiserecht specialist van Pep Legal heeft als missie jouw rechtspositie en juridische vragen te verduidelijken. Met jou proactief na te denken over juridische oplossingen voor jouw franchiserecht vraagstukken. En daar waar mogelijk en gewenst jou te helpen om jouw juridische vraagstukken op te lossen en kansen te benutten.

Voor Franchisegevers, Franchisenemers en Verenigingen van franchisenemers

Franchiseorganisaties en ondernemers van uiteenlopende franchiseformules door heel Nederland en daarbuiten kiezen voor de franchiseadvocaat van Pep Legal voor franchise gerelateerde kwesties in Nederland.

Wanneer maken we kennis?

Pep Legal franchise lawyer

Centraal in Nederland gevestigd

Pep Legal bedient klanten door heel Nederland en (daarbuiten).

Pep Legal is centraal in Nederland gevestigd op landgoed Leusderend. Niet in een zakendistricht in de Randstad, maar midden in de natuur op een unieke zakelijke locatie. 

Makkelijk bereikbaar vanuit onder meer: Amsterdam (A1), Almere (A1), Ede (A12-A30), Utrecht (A28) en Zwolle (A28).

14-05-2024
… Met Pep Legal heb ik snel en goed advies ontvangen over een te sluiten franchise overeenkomst. De kritische noten waren constructief en dachten verder dan alleen het wettelijk kader…
MP, regio Breda

12-05-2024
Jorg leren kennen in een lastige periode, echter door zijn heldere en doortastende manier van werken zijn we tot een akkoord gekomen met de wederpartij. Mocht je een bruggenbouwer nodig hebben dan kan ik Jorg zeker aanbevelen …
Tim, Bunschoten-Spakenburg

19-02-2024
… duidelijk, maar vooral menselijk en realistisch. Dit, tezamen met al het voorwerk dat mede door Pep Legal zeer compleet was heeft er voor gezorgd dat mijn zaak in de toekomst kan blijven bestaan en doorgroeien …
Tim, regio Utrecht

Wat kan Pep Legal voor je doen?

franchiserecht advies in 3 eenvoudige stappen

1   Vertel wat jouw franchiserecht advocaat voor je kan doen

» start direct

2   Opdracht & strategie

3   Bijstand door jouw persoonlijke specialist

Franchise Advocaat

Jorg van de Peppel – franchiseadvocaat

Heb je een franchise vraagstuk?

Bel  085 – 800 70 70